Bạn còn nhớ cờ mẫu tự không? Ðây là cơ hội để chúng ta ôn lại. Ðịa chỉ của các thân hữu được xếp theo nhóm mẫu tự, chọn cờ hoặc chữ đầu của tên (first name) người muốn tìm sẽ đưa bạn đến nhóm đó.