Tuần Dương | Chuyển Vận | Duyên Phòng | Giang Phòng | Yểm Trợ | Phòng Thủ | Linh Tinh


Các hình ảnh và dữ kiện trong mục này được trích ra từ quyển ÐẶC-TÍNH CÁC LOẠI CHIẾN-HẠM CHIẾN-ÐĨNH CỦA HẢI-QUÂN VIỆT-NAM do BTL/HQ/KHQ/Phòng Ba phát hành năm 1973. Vì thời gian tính và chất lượng thấp kém của giấy in nên các hình ảnh không được rõ, kỹ thuật điện toán đã được dùng để sửa đổi hình ảnh cho rõ ràng hơn.